ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ເຕັກນິກການຮ່າງເອກະສານທາງການ