ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ແຈ້ງການ