ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນສໍາລັບນັກລົງທຶນພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນສໍາລັບນັກລົງທຶນພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຢູ່ ສປປ ລາວ