ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ (ກິດຈະການໃນບັນຊີຄວບຄຸມ) ຢູ່ ສປປ ລາວ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ (ກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ) ຢູ່ ສປປ ລາວ