ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບການຂໍສຳປະທານສິດທົ່ວໄປ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ສຳລັບການສຳປະທານສິດທົ່ວໄປ ຢູ່ ສປປ ລາວ