ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ໃນຂະແໜ່ງບໍ່ແຮ່ ຢູ່ ສປປລາວ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ