ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

ແຜນ 5 ປິຄັ້ງທີ 7-ພາສາອັງກິດ