ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment