ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

Electronic Forms

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ (ກິດຈະການບັນຊີຄວບຄຸມ) ຢູ່ ສປປ ລາວ