ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

I-A1. ສຳລັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ