ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

II-1. ສຳລັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ

II-1. ສຳລັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ບໍ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ