ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

II-3. ສຳລັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

II-3. ສຳລັບ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ