ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

II-A1. ສຳລັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ

II-A1. ສຳລັບ ໂຄງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບການກໍ່ສ້າງ