test

ຄຳເຫັນຄະນະນຳຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ

ປີ 2020 ແມ່ນປີມ້ວນທ້າຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020). ໃນປີນີ້ໄດ້ມີຫຼາຍເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ສາກົນ ເປັນຕົ້ນ ສະພາບເສດຖະກິດໂລກມີທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວ ຫລຸດລົງ ຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງວິກິດການການເງິນ-ເສດຖະກິດຢູ່ຫຼາຍປະເທດ, ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງລາຄານໍ້າມັນ, ສົງຄາມການຄ້າຂອງປະເທດມະຫາອານາດ, ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງ-ການທະຫານ, ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ໃນທົ່ວໂລກ. ພ້ອມນັ້ນ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍປະເຊີນກັບ ບັນຫາໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງ COVID-19. ປັດໃຈເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໂດຍສະເພາະເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕຕໍ່່າກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ສະເຖຍລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກມີຄວາມບອບບາງ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່ນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ ຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ເຮັດໃຫ້ໂດຍລວມຍັງຮັກສາໄດ້ສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ປອດໄພ ແລະ ສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບເປັນກ້າວໆ.

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃນຖານະເປັນເສນາທີການໃຫ້ແກ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶນ, ວຽກງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ເປັນໃຈກາງໃນການຊຸກຍູ້ການປັບປຸງຂອດຂັ້ນໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ-ການລົງທຶນ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ, ຂົນຂວາຍ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາທັງໃນກອບສອງຝ່າຍ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສະເໜີແນະມາດຕະການຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຜະລິດສະຖິຕິທາງການຮັບໃຊ້ໃຫ້ການສັງຄົມຢ່າງເປັນລະບົບ.
ການສ້າງເວບໄຊທາງການຂອງກະຊວງ ເປັນບາດລ້ຽວໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ວຽກງານຂອງ ຂະແໜງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມທົ່ວໄປ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ນັກລົງທຶນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຊາບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມສະດວກ. ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຜູ້ນໍາໃຊ້.