ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຊຶ່ງເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: “ກລທຂຽນເປັນພາສາອັງກິດວ່າ: Investment Promotion Department  ແລະ  ຂຽຫຍໍ້ວ່າ: ”IPD” ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສານາທິການໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງມີພາລະບົດບາດໃຫ້ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ ຂັ້ນສູນກາງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປະສານສົມທົບ, ສັງລວມ, ລາຍງານ, ຊຸກຍູ້ແກ້ໄຂຂອດຂັ້ນ ຂອງການອຳນວຍ ຄວາມສະດວກ ການລົງທຶນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດຶງດູດ, ສົ່ງເສີມ, ປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ຂອງພາກເອກະຊົນ, ການລົງທຶນຮ່ວມພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

  1. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ
  2. ພະແນກ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
  3. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ໂຄງການການລົງທຶນ
  4. ພະແນກ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
  5. ພະແນກ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ
  6. ພະແນກ ບໍລິການການລົງທຶນປະຕູດຽວ
  7. ພະແນກ ຮ່ວມມືການລົງທຶນ
  8. ພະແນກ ການລົງທຶນຮ່ວມ ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ເບີໂທ: 021  217012

ເບີແຟັກ: 021  217012