ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປິ ຄັ້ງທີ 8 (2021-2023)

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປິ ຄັ້ງທີ 8 (2021-2023)