ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປິ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປິ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ