ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

The first Korea-Lao Green Growth Partnership 2022 held in Lao PDR

Korea-Lao Green Growth Partnership 2022 was held on 1st December 2022 at Crowne Plaza Vientiane....

Meeting of Chairs and Co-Chairs of Sector working groups

              Vientiane, Lao PDR (16th November 2022) —The...

The way forward for the Government and UN-Habitat 2022-2026

A consultation workshop was held on 5 August 2022, in Vientiane. The purpose of the workshop was...

Lao PDR Announces Human Capital Summit to Launch Better Education and Health Outcomes

Vientiane, June 30, 2022  The Government of the Lao PDR has begun preparations for a national...

Activities

Activities Calendar

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Current Date
25
26
27
28
29
30
31
01

Investment opportunities in Lao PDR

Starting Business in Lao PDR

Services

Electronic Form for Private Sector

National Statistic Services

Electronic Form for State Enterprise

Special Economic Zone Promotion and Management Office Macroeconomic

Macroeconomic

Macroeconomic 2018
GDP 6.3%
Inflation 2,04%
State Investment 4.364,09 Billion KIP
Private Investment 6.047 Million USD
Official Development Assistance (ODA) 1.016,75 Million USD

Highlight Documents

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2021-2023)

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ

Documents

Law

Degrees

Announcement

Legislation

Knowledge

Research Results

Survey Results

General Knowledge Library

Socio-economic Development Plan

Technical Information

Advancement of Women

Visitor

Flag Counter