ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

Activities

Activities Calendar

Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Current Date
28
29
30
01
02
03

Investment opportunities in Lao PDR

Starting Business in Lao PDR

Services

Electronic Form for Private Sector

National Statistic Services

Electronic Form for State Enterprise

Special Economic Zone Promotion and Management Office Macroeconomic

Macroeconomic

Macroeconomic 2018
GDP 6.3%
Inflation 2,04%
State Investment 4.364,09 Billion KIP
Private Investment 6.047 Million USD
Official Development Assistance (ODA) 1.016,75 Million USD

Highlight Documents

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2021-2023)

ຫ້ອງການບໍລິການ ການລົງທຶນປະຕູດຽວ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020)

ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄລຍະ 10 ປີ

Documents

Law

Degrees

Announcement

Legislation

Knowledge

Research Results

Survey Results

General Knowledge Library

Socio-economic Development Plan

Technical Information

Advancement of Women

Visitor

Flag Counter