ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

Related Sites

MPI Related Websites

A

ກົມແຜນການ / Department of Planning, Ministry of Planning and Investment

A

ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ / Investment Promotion Department

A

ກົມປະເມີນຜົນ / Department of Evaluation

A

LAOSIS ຖານຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ / Laos Statistical Information Service

A

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ / Lao Statistics Bureau

A

ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ / Laos-China Cooperation Committee

A

ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ / Special Economic Zone Promotion and Management Office

A

ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ / Center for Development Policy Research

A

ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດໃນ ສປປ ລາວ

A

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ / NATIONAL ROUND TABLE PROCESS

A

ຄວາມຄືບໜ້າການປັບປຸງຄວາມສະດວກໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ / Doing Business Reforms in Laos

Other Government Websites

A

ປະຕູເອເລັກໂຕຣນິກ ລັດຖະບານ

A

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ / Lao Official Gazette

A

ກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ / Ministry of Technology and Communications

A

ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ / Ministry of Education and Sports

A

ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ / Ministry of Foreign Affairs

A

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ / Ministry Of Natural Resources and Environment

A

ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ / Ministry of Agricultures and Forestry

A

ສະພາແຫ່ງຊາດ / The National Assembly

A

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ / Ministry of Energy and Mines

A

ກະຊວງ ການເງິນ /Ministry of Finances

A

ກະຊວງ ຍຸຕິທຳ / Ministry of Justice