ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

Issue

8 + 14 =