ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
Ministry of Planning and Investment

Issue

2 + 2 =